ANBI-status

sinds 23 september  2017 / since 23 September 2017

Stichting Lotus Child Education

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens / Name institute, fiscal code and contact details

Naam instelling / name institute:                  Stichting Lotus Child Education

RSIN/Fiscaal nummer / fiscal code:             857796598

KvK-nummer / COC number :                        69237859

Contactgegevens / contact details:               Fritz Hörter

                                                                                  Vondellaan 33

                                                                                  5421 PN  Gemert - The Netherlands

                                                                                  T: +31 (0) 6 44407818

                                                                                  E: stannyfritz@hotmail.com

Statutaire doelstelling / Statutory objective

De stichting heeft ten doel:

a.  het mogelijk maken van kwalitatief onderwijs en het bevorderen en stimuleren van talenten en creativiteit voor ieder kind van  het Lotus Children's Centre te Gachuurt, Mongolië;

b.  het aanbieden van vrijetijdsbesteding om de leef- en leerwereld van de kinderen verder te verbreden;

c.  het stimuleren en verwezenlijken van stage- en werkplekken;

d.  om ieder kind te ondersteunen en te stimuleren in hun eigen keuze op een betere toekomst;

e.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.  het opzetten van projecten die tot doel hebben om donaties te verkrijgen;

b.  het aangaan van overeenkomsten met sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling. 

Beleidsplan / Policy plan

Jaarverslag / Annual report

Projectbegroting / Project budget

Bestuurssamenstelling / Board

 

Het bestuur van de Stichting Lotus Child Education bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gemert - Bakel.

Voorzitter:                Dhr. F. Hörter

Secretaris:                Mevr. M. P. J. de Haas - Augustus

Penningmeester:    Mevr. H. W. C. M. van den Akker

Beloningsbeleid / Reward policy

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Financiële verantwoording / Financial accountability

Een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.